işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi :

   3572 Sayılı Yasayla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ait 9 Mart 1989 tarih ve 20103 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

   Ancak bu kanun hükümleri aşağıdaki hususları kapsamamaktadır.
 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanununun 268 - 275 maddeleri kapsamına giren 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler,
 Nerede çalışırsa çalışsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum ve depoları, akaryakıt istasyonları vb. yerler.

   İşyeri ve işletme açmak isteyen kişiler; istenen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatında bulunduktan sonra, işyeri komisyonca yerinde tetkik edilerek, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilip ilgilisine verilmektedir.

   Ruhsat Komisyonunda; Müdürlüğümüzden yetkili bir eleman, Sağlık İşleri Müdürlüğünden bir doktor, İmar İşleri Müdürlüğünden bir teknik eleman, Zabıta Müdürlüğünden bir Zabıta Memuru görev yapmaktadır.

   9 Mart 1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi müesseseler 2 gruba ayrılmıştır.

 Sıhhi Müesseseler
 Gayri Sıhhi Müesseseler

Sıhhi Müesseseler

   1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/3 fıkrasında yer alan Sıhhi Müesseseler yenilen, içilen, yatılıp kalkılan, yıkanıp taranılan ve eğlenilen yerleri kapsamaktadır. Bunları da kendi içerisinde 2 gruba ayırabiliriz.

 Emniyet iznine tabi olmayan yerler
 Emniyet iznine tabi olan yerler


Emniyet iznine tabi olmayan yerler ;

   Bakkal, kasap, besin pazarı, market, süpermarket, büfe, tekel bayi, şarküteri, lokanta, pastane, berber, kuaför, güzellik salonu, düğün salonu, otopark, oto galerisi vb.

   Bu tür işyerleri için Çalışma Ruhsatı müracaatında yönetmelik gereği istenilen evraklar:

 Başvuru formu,
 Tapu,
 Kira Kontratı ( Noter Tastikli veya aslı )
 Vergi Levhası,
 İtfaiye Raporu ( 100 m2'nin altında kalan bakkal, şarküteri, tekel bayii, gibi işyerlerinden istenmemekte, ancak market, süpermarket, servisli büfe, lokanta kafeterya, otogalerileri, otopark vb. gibi işyerlerinden kesin istenmektedir.)

ŞAHIS İSE ;

 2 adet fotograf
 İkametgah,
 Nüfus Cuzdan Sureti,
 Dernek Kaydı

ŞİRKET İSE ;
 Şirket Sözleşmesi,
 Sicil Gazetesi,
 Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi
 Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,
 Vekaletname


NOT : Market, süpermarket, kasap ve fast food şeklindeki soğukhava deposu bulunan büyük işyerlerinden ( Mc.Donalds, Pizza Hut vb. ) makine elektrik yerleşim projesi istenmektedir.

   Bu evraklarla birlikte Müdürlüğümüze ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinden işyeri açma harcı, komisyon ücreti, ruhsat ücreti, itfaiye ücreti tahakkuk ettirilir. İşyeri ilgilisinin müracaatına müteakip ; Müdürlüğümüzden yetkili bir eleman (Şef), İmar Müdürlüğünden bir teknik eleman, Sağlık Müdürlüğünden bir doktor, Zabıta Müdürlüğünden bir Zabıta Memurundan oluşan Ruhsat Komisyonunca işyeri mahallinde denetlenerek yönetmeliğe uygunluğunun tesbiti halinde çalışma ruhsatı tanzim edilerek verilmektedir.

   Ancak işyerinin eksikleri görülmesi halinde süre verilerek komisyonca tekrar tetkik edilerek, eksikler giderilmemiş ise faaliyetten men edilir.

   Bu tür işyerlerinden daha önce ruhsat alıp, daha sonra işyerini ikinci bir şahısa veya şirkete devretmeleri halinde faaliyet konusunun ve de ruhsatla öngörülen şartların değişmemesi kaydıyla yönetmeliğin 10. maddesine istinaden yeniden kontrol yapılmadan yeni işletici adına ruhsat tanzim edilerek verilmektedir.

Bunun için istenen evraklar;

 Noterden devir sözleşmesi
 Eski ruhsatın aslı
 Kira kontratı ( noterden tastikli veya aslı )
 Vergi levhası
 Esnaf odası kayıt belgesi
 İkametgah, nüfus cuzdan sureti


ŞAHIS İSE ;
 2 adet fotograf
 ŞİRKET İSE ;
 Şirket Sözleşmesi,
 Sicil Gazetesi,
 Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi
 Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,
 Vekaletname


Emniyet iznine tabi yerler ;

   İçkili lokantalar, bar, kahvehaneler, lokaller, gazino, sinema, yatro, sauna, hamam, plaj, çay bahçeleri, atari salonları, lunapark vb.

   Bu tür işyerleri 2559 Sayılı Palis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7. maddesine tabi işyerleri olduğundan Kaymakamlık Makamının ön izin yazısı ile birlikte İtfaiye Müdürlüğünden alınacak İtfaiye Raporu da dahil olmak üzere diğer işyerlerinden istenilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüze müracaatta bulunurlar.

   1997 yılına kadar söz konusu işyerlerine Emniyet Ruhsatıyla birlikte Belediyemizce de Çalışma Ruhsatı verilmekte iken Kaymakamlık Makamının 13.11.1997 tarihli yazısına istinaden uygulamada değişiklik yapılarak bu tür işyerlerinin Belediye Ruhsatına gerek kalmaksızın sadece Emniyet Ruhsatıyla faaliyet gösterilebileceği, bunun için de Müdürlüğümüzden fenni ve itfaiye yönünden uygun olup olmadığına dair komisyon raporu istenmekte ve işyerinin sağlık şartlarına uygun olup olmadığı konusu ise İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca değerlendirilmektedir.

   NOT : Tapu ve iskanda daire olan bir yerin işyerine dönüşebilmesi ve de çalışma ruhsatına bağlanabilmesi için yönetmelik ve de kat mülkiyeti yasası gereğince tüm kat maliklerinin muvafakati gerekmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler

   2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamındaki tüm işyerlerinin ruhsat ve denetimi Başkanlığımızın yetkisi dahilinde iken 24 Haziran 1995 tarih ve 560 sayılı " Gıdaların Üretimi, Ttüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K. " ye göre gıda maddesi üreten tüm Gayri Sıhhi Müesseselerin :

 Ekmek fabrikası,
 Unlu mamül imalathaneleri,
 Pasta, börek, tatli imalathaneleri,
 Gıda maddeleri depoları vb. gibi

Rruhsat ve denetimi Sağlık Bakanlığı ve Tarım Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir.

   Diğer Gayri Sıhhi Müesseseler ise Başkanlığımızın yetkisine bırakılmıştır. Bu işyerleri:

 Konfeksiyon imalathaneleri,
 Halı, elbise, çamaşır yıkama yeri,
 Kuru temizlemeciler,
 Her çeşit tamir atölyeleri,
 Deri atölyesi
 Nakliyat,
 Ticaret işleriyle ilgili ticari depolar,
 Oto yıkama, yağlama,
 Oto kaporta,
 Oto tamirhaneleri
 LPG perakende satış yerleri
 Kömür satış yerleri vb. gibi.


   Bu tür işyerlerinden istenen evraklar;

 Başvuru formu,
 Tapu - İskan
 Kira kontratı ( noter tasdikli veya aslı )
 Vergi levhası
 İtfaiye raporu
 S.S.K veya Bağkur nosu
 Dernek kaydı
 Makina yerleşim projesi (3 adet)
 Tüm kat maliklerinden muvafakatname
 İkametgah
 Nüfus cüzdan sureti
 2 adet fotograf
 Ç.T.V. Makbuzu
 İşyerinin içerden ve dışardan resmi


   Şirketler İçin ;
 Sicil gazetesi,
 İmza sirküleri,
 Ticaret Odası kaydı

 

işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi :

   3572 Sayılı Yasayla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ait 9 Mart 1989 tarih ve 20103 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

   Ancak bu kanun hükümleri aşağıdaki hususları kapsamamaktadır.
 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanununun 268 - 275 maddeleri kapsamına giren 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler,
 Nerede çalışırsa çalışsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum ve depoları, akaryakıt istasyonları vb. yerler.

   İşyeri ve işletme açmak isteyen kişiler; istenen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatında bulunduktan sonra, işyeri komisyonca yerinde tetkik edilerek, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilip ilgilisine verilmektedir.

   Ruhsat Komisyonunda; Müdürlüğümüzden yetkili bir eleman, Sağlık İşleri Müdürlüğünden bir doktor, İmar İşleri Müdürlüğünden bir teknik eleman, Zabıta Müdürlüğünden bir Zabıta Memuru görev yapmaktadır.

   9 Mart 1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi müesseseler 2 gruba ayrılmıştır.

 Sıhhi Müesseseler
 Gayri Sıhhi Müesseseler

Sıhhi Müesseseler

   1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/3 fıkrasında yer alan Sıhhi Müesseseler yenilen, içilen, yatılıp kalkılan, yıkanıp taranılan ve eğlenilen yerleri kapsamaktadır. Bunları da kendi içerisinde 2 gruba ayırabiliriz.

 Emniyet iznine tabi olmayan yerler
 Emniyet iznine tabi olan yerler


Emniyet iznine tabi olmayan yerler ;

   Bakkal, kasap, besin pazarı, market, süpermarket, büfe, tekel bayi, şarküteri, lokanta, pastane, berber, kuaför, güzellik salonu, düğün salonu, otopark, oto galerisi vb.

   Bu tür işyerleri için Çalışma Ruhsatı müracaatında yönetmelik gereği istenilen evraklar:

 Başvuru formu,
 Tapu,
 Kira Kontratı ( Noter Tastikli veya aslı )
 Vergi Levhası,
 İtfaiye Raporu ( 100 m2'nin altında kalan bakkal, şarküteri, tekel bayii, gibi işyerlerinden istenmemekte, ancak market, süpermarket, servisli büfe, lokanta kafeterya, otogalerileri, otopark vb. gibi işyerlerinden kesin istenmektedir.)

ŞAHIS İSE ;

 2 adet fotograf
 İkametgah,
 Nüfus Cuzdan Sureti,
 Dernek Kaydı

ŞİRKET İSE ;
 Şirket Sözleşmesi,
 Sicil Gazetesi,
 Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi
 Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,
 Vekaletname


NOT : Market, süpermarket, kasap ve fast food şeklindeki soğukhava deposu bulunan büyük işyerlerinden ( Mc.Donalds, Pizza Hut vb. ) makine elektrik yerleşim projesi istenmektedir.

   Bu evraklarla birlikte Müdürlüğümüze ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinden işyeri açma harcı, komisyon ücreti, ruhsat ücreti, itfaiye ücreti tahakkuk ettirilir. İşyeri ilgilisinin müracaatına müteakip ; Müdürlüğümüzden yetkili bir eleman (Şef), İmar Müdürlüğünden bir teknik eleman, Sağlık Müdürlüğünden bir doktor, Zabıta Müdürlüğünden bir Zabıta Memurundan oluşan Ruhsat Komisyonunca işyeri mahallinde denetlenerek yönetmeliğe uygunluğunun tesbiti halinde çalışma ruhsatı tanzim edilerek verilmektedir.

   Ancak işyerinin eksikleri görülmesi halinde süre verilerek komisyonca tekrar tetkik edilerek, eksikler giderilmemiş ise faaliyetten men edilir.

   Bu tür işyerlerinden daha önce ruhsat alıp, daha sonra işyerini ikinci bir şahısa veya şirkete devretmeleri halinde faaliyet konusunun ve de ruhsatla öngörülen şartların değişmemesi kaydıyla yönetmeliğin 10. maddesine istinaden yeniden kontrol yapılmadan yeni işletici adına ruhsat tanzim edilerek verilmektedir.

Bunun için istenen evraklar;

 Noterden devir sözleşmesi
 Eski ruhsatın aslı
 Kira kontratı ( noterden tastikli veya aslı )
 Vergi levhası
 Esnaf odası kayıt belgesi
 İkametgah, nüfus cuzdan sureti


ŞAHIS İSE ;
 2 adet fotograf
 ŞİRKET İSE ;
 Şirket Sözleşmesi,
 Sicil Gazetesi,
 Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi
 Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,
 Vekaletname


Emniyet iznine tabi yerler ;

   İçkili lokantalar, bar, kahvehaneler, lokaller, gazino, sinema, yatro, sauna, hamam, plaj, çay bahçeleri, atari salonları, lunapark vb.

   Bu tür işyerleri 2559 Sayılı Palis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7. maddesine tabi işyerleri olduğundan Kaymakamlık Makamının ön izin yazısı ile birlikte İtfaiye Müdürlüğünden alınacak İtfaiye Raporu da dahil olmak üzere diğer işyerlerinden istenilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüze müracaatta bulunurlar.

   1997 yılına kadar söz konusu işyerlerine Emniyet Ruhsatıyla birlikte Belediyemizce de Çalışma Ruhsatı verilmekte iken Kaymakamlık Makamının 13.11.1997 tarihli yazısına istinaden uygulamada değişiklik yapılarak bu tür işyerlerinin Belediye Ruhsatına gerek kalmaksızın sadece Emniyet Ruhsatıyla faaliyet gösterilebileceği, bunun için de Müdürlüğümüzden fenni ve itfaiye yönünden uygun olup olmadığına dair komisyon raporu istenmekte ve işyerinin sağlık şartlarına uygun olup olmadığı konusu ise İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca değerlendirilmektedir.

   NOT : Tapu ve iskanda daire olan bir yerin işyerine dönüşebilmesi ve de çalışma ruhsatına bağlanabilmesi için yönetmelik ve de kat mülkiyeti yasası gereğince tüm kat maliklerinin muvafakati gerekmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler

   2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamındaki tüm işyerlerinin ruhsat ve denetimi Başkanlığımızın yetkisi dahilinde iken 24 Haziran 1995 tarih ve 560 sayılı " Gıdaların Üretimi, Ttüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K. " ye göre gıda maddesi üreten tüm Gayri Sıhhi Müesseselerin :

 Ekmek fabrikası,
 Unlu mamül imalathaneleri,
 Pasta, börek, tatli imalathaneleri,
 Gıda maddeleri depoları vb. gibi

Rruhsat ve denetimi Sağlık Bakanlığı ve Tarım Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir.

   Diğer Gayri Sıhhi Müesseseler ise Başkanlığımızın yetkisine bırakılmıştır. Bu işyerleri:

 Konfeksiyon imalathaneleri,
 Halı, elbise, çamaşır yıkama yeri,
 Kuru temizlemeciler,
 Her çeşit tamir atölyeleri,
 Deri atölyesi
 Nakliyat,
 Ticaret işleriyle ilgili ticari depolar,
 Oto yıkama, yağlama,
 Oto kaporta,
 Oto tamirhaneleri
 LPG perakende satış yerleri
 Kömür satış yerleri vb. gibi.


   Bu tür işyerlerinden istenen evraklar;

 Başvuru formu,
 Tapu - İskan
 Kira kontratı ( noter tasdikli veya aslı )
 Vergi levhası
 İtfaiye raporu
 S.S.K veya Bağkur nosu
 Dernek kaydı
 Makina yerleşim projesi (3 adet)
 Tüm kat maliklerinden muvafakatname
 İkametgah
 Nüfus cüzdan sureti
 2 adet fotograf
 Ç.T.V. Makbuzu
 İşyerinin içerden ve dışardan resmi


   Şirketler İçin ;
 Sicil gazetesi,
 İmza sirküleri,
 Ticaret Odası kaydı

Ölçü ayar ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenesinin yapılması :

   İlçemiz tarafından kullandığı ölçü ve ölçü aletlerinin kontrol, muayene ve damgalama işlemleri Belediyemizde görevli ölçü ayar memurunca yürütülmektedir. Periyodik muayene 2 yılda bir yapılmaktadır. Muayene ve damgalama yaptırmayan esnaf hakkında zabıt tutularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne bildirilmektedir.

   Kontrol ve muayene sonucunda cezaya girmiş işlemler; ilgili kararlar ve usulüne göre bahsi geçen Müdürlük tarafından 6183 Sayılı Amme alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil edilmektedir.

Ruhsatlı veya ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi,
Şikayet konusu edilen işyerlerine gerekli yasal işlemin yapılması :

   Ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerine tebligat çekilerek çalışma ruhsatına başvurmaları konusunda ilgililerine süre verilip, süre sonunda fenni, sıhhi ve itfaiye yönünden faaliyete uygun görülen işyerine çalışma ruhsatı verilerek faaliyetinin devamı sağlanır.

   Ancak çevre ve insan sağlığına zararlı bir şekilde ruhsatsız olarak çalışan işyeri ise, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi konusunda işyeri ilgilisine süre verilerek süre sonunda uygun görülmeyenler 1580 Sayılı Belediye Yasasının 15/19 veya 113. maddesine istinaden faaliyetten men edilirler