Evlendirme Hizmeti Kapsamında Vatandaş Aydınlatma Metni

EVLENDİRME HİZMETİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

TANIMLAR

TARİH

28.05.2023

KURUM

DURAĞAN BELEDİYESİ

DETSİS NUMARASI

781223499

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1470041166

İLETİŞİM E POSTA ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEP ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURUM WEB SİTESİ

www.duragan.bel.tr

ADRES

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan / SİNOP

 

Kurum olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Kurum, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak suretiyle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

       6698 sayılı KVKK uyarınca, kurumumuz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak kurumumuz tarafından işlenmektedir.

       Kurum faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda;

Kimlik Bilgisi (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum Bilgisi, TCKN, İmza)

İletişim Bilgisi (Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi (Fotoğraf, Video)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Din)

Sağlık Verisi

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından Belediyecilik faaliyetleri ve iş süreçleri dahil olmak üzere ulusal yasal mevzuatın öngördüğü ve ilgili sair mevzuata uygun olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, telefon, Kurum internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve açık rızanızın varlığı, m. 5/2 (ç)’de düzenlenen işlemenin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 5393 Belediye Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • Evlendirme Yönetmeliği
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Belediyemizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz kurum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Belediyemiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir:

 • Kimlik tespitinin yapılması,
 • Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunulması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemlerin, süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Kurum Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlerle imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Belediyemizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Adli makamlar,
 • Belediyeye ait sosyal medya hesapları,
 • Belediyeye ait internet sitesi,
 • Yetki vermiş olduğunuz yasal temsilcileriniz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile, kurumumuzun çalışanları, kurum faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

 1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • - Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • - Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • - Ayrıca, Belediyemizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • - Kişisel verilerinizin Kanun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Belediyemizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • - Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Belediye için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda resmi internet sitemizde [.] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu Belediyemize fiziksel olarak veya iletişim e-posta adresi’ ne elektronik ortamda göndermek suretiyle Belediyemize teslim etmeniz gerekmektedir. Belediye tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. 

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [.] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda,

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.