Vatandaş Aydınlatma Metni

VATANDAŞLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

TANIMLAR

TARİH

28.05.2023

KURUM

DURAĞAN BELEDİYESİ

DETSİS NUMARASI

781223499

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1470041166

İLETİŞİM E POSTA ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEP ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURUM WEB SİTESİ

www.duragan.bel.tr

ADRES

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan / SİNOP

 

Kurum olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Kurum, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak suretiyle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kurumumuzda vatandaşlara ilişkin olarak kişilerin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve sair ilgili mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması kapsamında Belediyecilik faaliyet ve iş süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi sırasında oluşan aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenmektedir:

 • Kimlik (Ad, soyadı, TCKN bilgileri gibi)
 • İletişim (Telefon, adres, e-posta gibi)
 • Finans (IBAN bilgisi, ödeme dekontu gibi)
 • Hukuki İşlem (Dava dosyalarında yer alan bilgiler gibi)
 • Mesleki Deneyim (Unvan gibi)
 • Sağlık Bilgileri (Evlendirme faaliyetleri için kan grubu, sağlık raporu gibi)
 • Müşteri İşlem
 • İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı, Şifre, IP adresi)
 • İmza
 • Vergi Numarası
 • Tapu Bilgileri

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından Belediyecilik faaliyetleri ve iş süreçleri dahil olmak üzere ulusal yasal mevzuatın öngördüğü ve ilgili sair mevzuata uygun olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, telefon, Kurum internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve açık rızanızın varlığı, m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; m. 5/2 (ç)’de düzenlenen işlemenin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Belediyemiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

-          Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla,

 • - Resmî Kurumlarca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 5393 Sayılı Kanun’dan doğan gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Belediyenin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • - Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • - Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • - Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • - Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
 • - Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • - Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek,
 • - Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,
 • - Evlendirme Yönetmeliği kapsamında evlendirme faaliyetlerini yürütebilmek,
 • - Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • - Bilgi işlem gereksinimleri, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • - Vergi, harç, ceza ve bağış ödemeleri, çevre ve temizlik işlemleri, eğitim, sosyal yardım işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • - Hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Sosyal sorumluluk kapsamında iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • - Talep ve şikayetlerin takibi,
 • - Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • - Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Kurum Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlerle imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Yukarıdaki amaçlara uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yetkili kişi, Kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile iş ve iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla ve yukarıda sayılan işlenme şartları çerçevesinde; işbirliği içerisinde olduğumuz, hizmet alınan kişiler veya firmalar ve Avukatlar, yetkili kamu Kurum ve kuruluşlarına, vergi daireleri gibi yetkili kamu Kurum ve kuruluşlarına ve bankalar gibi özel hukuk tüzel kişilerine yurtiçinde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.

 1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • - Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • - Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • - Ayrıca, Belediyemizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • - Kişisel verilerinizin Kanun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Belediyemizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • - Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Belediye için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda resmi internet sitemizde [.] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu Belediyemize fiziksel olarak veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresi’ne elektronik ortamda göndermek suretiyle Belediyemize teslim etmeniz gerekmektedir. Belediye tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

 

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [.] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.