Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

TANIMLAR

TARİH

28.05.2023

KURUM

DURAĞAN BELEDİYESİ

DETSİS NUMARASI

781223499

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1470041166

İLETİŞİM E POSTA ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEP ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURUM WEB SİTESİ

www.duragan.bel.tr

ADRES

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan / SİNOP

 

Kurum olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Kurum, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

       Kurum tedarikçi yetkilileri ve çalışanlarına ilişkin olarak kişinin kendisi tarafından tarafımıza sağlanan aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

 • Kimlik (Ad, Soyadı, TCKN bilgileri gibi)
 • İletişim (Telefon, Adres, E-Posta gibi)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kayıtları)
 • Hukuki İşlem (Dava dosyası bilgileri gibi)
 • Finans (Finansal bilgiler gibi)
 • Mesleki Deneyim (Unvan gibi)
 • İmza

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mal veya hizmet satın alım sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, belgelerin sizlerle paylaşıldığı portal, telefon, Kurum internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak Kanun m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; m. 5/2 (ç)’de düzenlenen işlemenin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kurum tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • - Belediye hizmet binasına gelen ziyaretçilerin, giriş-çıkış kaydının tutulması başta olmak üzere fiziksel mekan güvenliğinin temini süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • - Mal veya hizmet satın alım sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • - Mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Kurum Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlerle imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Belediye tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Yukarıdaki amaçlara uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile iş ve iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte olup; Talep olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine yurtiçinde aktarılmaktadır.

Kurum tarafından işlenen kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • - Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • - Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • - Ayrıca, Belediyemizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • - Kişisel verilerinizin Kanun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kurum’nden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • - Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kurum için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda resmi internet sitemizde [.] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu Belediyemize fiziksel olarak veya iletişim e-posta adresine elektronik ortamda göndermek suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir. Belediye tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. 

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [.] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.