Muhtar Aydınlatma Metni

MUHTAR AYDINLATMA BEYANI

TANIMLAR

TARİH

28.05.2023

KURUM

DURAĞAN BELEDİYESİ

DETSİS NUMARASI

781223499

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1470041166

İLETİŞİM E POSTA ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEP ADRESİ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURUM WEB SİTESİ

www.duragan.bel.tr

ADRES

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan / SİNOP

 

KURUM olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

KURUM, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak suretiyle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;

İletişim,

Kimlik,

Özlük şeklinde sayılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KURUM tarafından Belediyecilik faaliyetleri ve iş süreçleri dahil olmak üzere ulusal yasal mevzuatın öngördüğü ve ilgili sair mevzuata uygun olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, telefon ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, m. 5/2 (ç)’de düzenlenen işlemenin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Belediyemizce Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Yukarıdaki amaçlara uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile iş ve iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla ve yukarıda sayılan işlenme şartları çerçevesinde; işbirliği içerisinde olduğumuz, hizmet alınan kişiler veya firmalar ve Avukatlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, vergi daireleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bankalar gibi özel hukuk tüzel kişilerine yurtiçinde aktarılmaktadır.

            Yurt Dışında hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

 1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • - Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • - Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • - Ayrıca, Belediyemizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • - Kişisel verilerinizin Kanun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Belediyemizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • - Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Belediye için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda resmi internet sitemizde [.] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu Belediyemize fiziksel olarak veya iletişim e-posta adresine elektronik ortamda göndermek suretiyle Belediyemize teslim etmeniz gerekmektedir. Belediye tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. 

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [.] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.